Miljö i korthet

Miljö och hälsa är två stora och komplexa områden som är intimt förknippade med varandra. Hälsobiten kommer inte att beröras närmare, men det är viktigt att känna till den koppling som gör att våra miljöhandlingar också påverkar vår hälsa.

Det är numera bekräftat att dagens miljöproblem är mångsidiga, allvarliga och globala. Det innebär att en individs agerande kan få konsekvenser långt utanför sina egna landsgränser. Så är ofta fallet i Sverige, där vi dessutom sällan känner av den påverkan vi faktiskt gör - det ekologiska fotavtryck vi är ansvariga för. 

Vår påverkan på miljön kan delas in i tre kategorier: 
Uttag av naturresurser Vad du än köper för produkt har denna krävt vissa naturresurser (t.ex. vatten) för att framställas - oavsett om det gäller mat, kläder, skönhetsprodukter, bilar, hemelektronik, värme eller el.
Förorening Vid framställning av vissa produkter, och genom vårt dagliga leverne, förorenas naturen i olika grad. En förorenande produkt är t.ex. läder (sett till LCA* och framställnings-metoder) , och en förorenande vardaglig handlig är bilkörning.
Klimatpåverkan Många av den moderna människans aktiviteter genererar spillvärme och producerar växthusgaser. Dessa driver tillsammans på en ökande växthuseffekt. Användandet av fossila bränslen och köttkonsumtion är två betydande orsaker.

Exempel på naturresurser är kol, olja och naturgas samt skogsråvara, halm och biogas. De första tre är exempel på fossila bränslen, vilka bidrar till ett stort överskott av växthusgasen koldioxid i atmosfären - till skillnad från de senare tre som kallas biobränslen. De senare tre kan även kallas förnyelsebara bränslen, och här räknar man också in förnyelsebar energi (sol- vind- och vattenenergi) som är på stark frammarsch.
Vi förorenar dels när vi sprider ämnen på olämpliga platser, dels när vi höjer koncentrationen av ett ämne till den grad att det blir giftigt för dess omgivning. Spridning av miljögifter är ett arbetsområde med stora mörkertal. Läs mer samt tips.
De vanligaste växthusgaserna i debatten är koldioxid, metangas och lustgas. (För att förenkla räknar man om alla växthusgaser till koldioxidekvivalenter, vilket är en av anledningarna till att man oftast hör talas om just koldioxid.) Vi vet att klimatpåverkan kommer att bli omfattande - trots ansträngningarna som görs för att minska våra utsläpp - därför arbetar nationer redan idag med proaktiva åtgärder för klimatanpassning.

All världens nationer har ett ansvar för de handlingar som får konsekvenser för miljö och hälsa. Politiker, näringsliv och enskilda individer har alla en del i detta ansvar. Som enskild individ bör man följa dessa tumregler:

  1. Minska din totala konsumtion
  2. Gör din konsumtion miljövänlig och etisk
  3. Påverka andra

Eftersom alla produkter vi konsumerar har någon form av påverkan på miljön, bör första steget vara att skära ner på onödig konsumtion. Nästa steg är att förgröna återstående konsumtion: Köp produkter som framställts med hänsyn till miljö och hälsa, och konsumera förnyelsebar energi.
När man gjort detta kan man med ryggen fri påverka andra att bli goda världsmedborgare.

* = För fördjupning och utveckling hänvisas till Kommentarer 

 

 

 

 

Användbara gröna länkar »
Allt du kan tänka dig, och lite till ...

Ekologiskt fotavtryck »
Vad är det, och hur stort är ditt eget avtryck?

FOT-biblioteket »
Böcker, tidningar, film m.m.

FOT-bloggen »
Tyck till om FOT eller miljö i allmänhet

FOTnytt »
Nyheter om FOT och övrigt

Kommentarer »
till infon på hemsidan samt källor

___________________________
Sidan uppdaterades 27 nov 2013